BTW Berekenen


Deel deze website:
BTW inclusief resultaat

BTW Exclusief ResultatenOmgekeerde BTW Calculator Nederland

BTW inclusief resultaten
voor tarieven (21%)

Totaal BTW-bedrag
Brutobedrag
Inclusief BTW

BTW exclusief resultaten
voor tarieven (21%)

Totaal BTW-bedrag
Brutobedrag
Exclusief BTW

BTW inclusief resultaten
voor tarieven (19%)

Totaal BTW-bedrag
Brutobedrag
Inclusief BTW

BTW exclusief resultaten
voor tarieven (19%)

Totaal BTW-bedrag
Brutobedrag
Exclusief BTW

BTW inclusief resultaten
voor tarieven (9%)

Totaal BTW-bedrag
Brutobedrag
Inclusief BTW

BTW exclusief resultaten
voor tarieven (9%)

Totaal BTW-bedrag
Brutobedrag
Exclusief BTW


BTW inclusief resultaten
voor tarieven (6%)

Totaal BTW-bedrag
Brutobedrag
Inclusief BTW

BTW exclusief resultaten
voor tarieven (6%)

Totaal BTW-bedrag
Brutobedrag
Exclusief BTW


BTW calculator

Belasting over de toegevoegde waarde - BTW-calculator In Nederland is het BTW-tarief 21% met BTW toevoegen en BTW verwijderen functies. Het Standaard BTW-tarief in Nederland bedraagt 21%. Er zijn echter ook meer BTW-tarieven, zoals verlaagde BTW-tarieven van 19%, 9% en 6%. Maar er zijn nog twee bijzondere tarieven: het 9%-tarief en het 0%-tarief. Hier op onze website kunt u in één keer al uw BTW-tarieven berekenen met een aantal geweldige geavanceerde functies, inclusief en exclusief BTW-resultaten. Daarnaast hebben wij standaard alle BTW-tarieven voor Nederland gehanteerd. U hoeft alleen maar uw BTW-tarief te selecteren. BTW Berekenen 21 Daarnaast hebben we nog een handige functie toegevoegd waarbij onze website alle BTW-tarieven van Nederland in één keer berekent, wat betekent dat u uw bedrag moet invoeren, en alle resultaten van de BTW-tarieven direct aan u worden getoond voor hetzelfde bedrag dat u heeft opgegeven.

Belasting over de toegevoegde waarde

Nederland past belasting over de toegevoegde waarde toe. Wat de BTW betreft, moet de ondernemer die de goederen levert of de dienst verricht, de omzetbelasting innen bij de klant. De ondernemer moet deze omzetbelasting vervolgens aan de Belastingdienst betalen. De klant kan de als voorbelasting betaalde BTW teruggeven aan de Belastingdienst, als hij aantoont dat hij belastingplichtig ondernemer is en het geleverde product/dienst in zijn onderneming gebruikt. Nadelen van het toegevoegdewaardesysteem: Complexe administratie voor ondernemers. Belastinghamsteren is nog steeds mogelijk als er prikkels zijn. Blootstelling aan fraude: er bestaat risico op carrouselfraude bij intracommunautaire leveringen (levering aan klanten in andere EU-landen)

Omzetbelasting

Een veel voorkomend type is de belasting over de toegevoegde waarde (btw). Er wordt belasting geheven over de verkoopprijs van het product in elke fase van het productie- of distributieproces (bronbelasting), nadat de door de fabrikant of distributeur betaalde belasting is gecrediteerd. De btw wordt uiteindelijk betaald door consumenten en organisaties die niet als btw-betaler staan geregistreerd. Verkoop of BTW zijn van toepassing in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen. In Nederland bestaat de BTW sinds 1 januari 1969 volgens de Europese wetgever (BTW-wet van 1968), in België sinds 1 januari 1971. Voordien stond de omzetbelasting bekend als een cumulatief gelaagd systeem. In het geval van detailhandelsbelasting/
omzetbelasting wordt de belasting alleen geheven over aankopen die door de klant zijn gedaan, tenzij de klant een ondernemer is. Dit formulier is fraudegevoelig en wordt in Europa niet meer gebruikt. Fraude is mogelijk omdat de klant namens het bedrijf het product probeert te kopen. De nadelen van deze methode zijn: Het is niet duidelijk welke ondernemers als detailhandelaren moeten worden aangemerkt; Het is niet duidelijk welke klanten de eindgebruikers zijn. Cascadesysteem In deze vorm moet voor elke transactie in het productieproces belasting worden betaald. Dit systeem omvat vaak een hoog percentage (cumulatieve) belasting. Het cascadesysteem heeft twee nadelen: Omdat de prijs van het product ook een belastingelement bevat, wordt er belasting geaccumuleerd: de belasting wordt gedragen door de belastingbetaler. Er ontstaat meer opbouw als het productieproces langer duurt en/of de snelheid hoger is. Hetzelfde geldt voor de drinkwater- en energievoorziening; dit is inclusief drinkwater- of energiebelasting, waarna ook BTW in rekening wordt gebracht. In lange bedrijfsketens wordt de belastingdruk erg zwaar. Dit leidt tot de verticalisering van productieprocessen: een timmerman huurt bijvoorbeeld een houthakker en een zagerij in en verkoopt de kast zelf. Dan gaat de prijs omlaag en daarmee ook de belastinginkomsten voor de overheid. Dit betekent een ernstige verstoring van de economie. Andere BTW-systemen Additieve methode: Alle ondernemers betalen belasting over de componenten die zij toevoegen aan de productie van een goed of dienst. Dit is een onnauwkeurige en complexe methode. Aftrek inkomend verkeer: De aftrek gebeurt volgens de volgende formule: BTW-tarief x (opbrengst uitgaande diensten - kosten inkomende diensten). Berekening van de betaalde en te betalen BTW (hetzelfde als voor de aftrek van de voorbelasting); Indien de betaalde BTW hoger is, kan de ondernemer dit verschil overdragen naar de volgende periode. Het verschil wordt echter niet terugbetaald.

Belastingen in Nederland

In Nederland vormen belastingen het grootste deel van de overheidsinkomsten. Daarnaast ontvangt de staat inkomsten uit de verkoop van aardgas uit Nederlandse grond. Ook ontvangt de Rijksoverheid inkomsten uit de winsten van bedrijven die (gedeeltelijk) eigendom zijn van de overheid, zoals KLM en KPN. Ook provincies, gemeenten en waterschappen heffen belastingen. Traditioneel nemen de omzetbelasting en de loonbelasting het grootste deel voor hun rekening. Samen zijn zij goed voor ongeveer 70% van de belastinginkomsten. Daarna volgt een vennootschapsbelasting van ongeveer 15 procent. Loonbelasting is een belasting vóór inkomstenbelasting; Bij deze berekening kan sprake zijn van een opcentie of teruggaaf van enkele percentages van de belastinginkomsten. Andere, kleinere belastingen, zoals dividendbelasting en accijnzen, leveren de overheid relatief weinig winst op. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de implementatie van de nationale belastingwetten. De daadwerkelijke handhaving wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst is de belastingaccountant verantwoordelijk voor fiscale zaken zoals het belastingaanslagstelsel en de afhandeling van bezwaar- en verzoekschriften. De ontvanger is verantwoordelijk voor incassoproblemen. Belastingen zijn er in alle soorten en maten De overheid heft belastingen op inkomen, winst en vermogenswinst. Iedereen heeft te maken met inkomstenbelasting over zijn inkomen. Hoeveel inkomstenbelasting u betaalt, hangt af van uw inkomensniveau en persoonlijke omstandigheden. In het huidige belastingstelsel, dat op 1 januari 2001 in werking trad, werd de vroegere belastingvrije korting vervangen door een heffingskortingssysteem. Zoals 'belastingkrediet' suggereert, betekent dit een verlaging van de belasting (het te betalen bedrag). Het voorheen toegepaste belastingvrije voordeel betekende daarentegen een verlaging van de belastinggrondslag, waarna de belastingdruk (last) wordt berekend. De hoogte van de totaalkorting is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd, of u wel of niet werkt en het aantal kinderen. Mensen zonder inkomen kunnen ook belasting betalen. Zij kunnen immers een heffingskorting krijgen als het door de fiscale partner betaalde bedrag voldoende is om daarvoor in aanmerking te komen. Hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting u moet betalen. De overheid int ook accijnzen en algemene omzetbelasting (btw). Btw wordt juridisch ook wel omzetbelasting genoemd. De consument moet een premie betalen voor de goederen of diensten (samen: prestatie). Deze toeslag is BTW of omzetbelasting. Fabrikanten en leveranciers verhogen dus de prijs van een product of dienst met het BTW-bedrag en moeten dit geld vervolgens aan de staat betalen. Maar de consument betaalt deze belasting omdat hij een prijspremie moet betalen. Zonder BTW zou het goedkoper zijn voor de consument. Op luxe artikelen die niet levenslang nodig zijn, geldt 21 procent btw (zoals cd’s of sieraden). Minder luxe producten en basisartikelen zijn doorgaans onderworpen aan 9% BTW (bijvoorbeeld brood). Dit zijn dus alle productverkopen die onderworpen zijn aan BTW tegen een normaal of verlaagd tarief. Dit kan ook gelden voor diensten zoals het schilderen van een huis dat ouder is dan 15 jaar. Ten slotte zijn sommige diensten onderworpen aan het belastingtarief van 0% en zijn diensten vrijgesteld van omzetbelasting. Accijnzen of verbruiksbelastingen worden bovenop de BTW geheven op goederen zoals sigaretten, dranken of benzine. Voor elke verkochte liter benzine of gin moet een bepaald bedrag aan accijns aan de overheid worden betaald. Classificatie wordt regelmatig betwist en toewijzing kan behoorlijk politiek worden. Veel belastingen uit het verleden hebben gevolgen gehad voor belastinginners die probeerden de belastinginkomsten te stabiliseren. Dankzij de toename van de informatie waarover de overheid beschikt, is de situatie inmiddels aanzienlijk verbeterd. Dit betekent dat de staat niet langer “meegaat” met de economische cyclus, zoals lange tijd het geval was. De toename van het aantal belastingsoorten maakt de inning ervan ingewikkelder, en daarmee de daarmee gepaard gaande kosten. Omdat het testen van de aard van het fonds vaak inefficiënt is of in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, is er een sterke trend weg van de oorspronkelijke analytische benadering naar een synthetische belasting.

Inclusief BTW

In Inclusief BTW Deel het door 100 zoals in Nederland is het BTW-tarief 21/100 = 0,21. Bereken uw BTW-bedrag door het brutobedrag te vermenigvuldigen met het BTW-tarief. € 800 × 0,21 = 168. Bij handmatige berekening kunt u een beetje in de war raken terwijl u hier in onze geavanceerde BTW-tool bent. U heeft één ding nodig: uw totaalbedrag. Geef gewoon uw bedrag op en u ziet alle resultaten van de Nederlandse BTW-tarieven op een tijd snel en accuraat.

Exclusief BTW

Totaalbedrag 1500/121 *100. Deel uw bedrag door 100 + BTW-percentage. In Nederland is het BTW-tarief 21%. Dan is het verdeelde bedrag 100 + 21 = 121. Hier ziet u een voorbeeld waarbij het totale bedrag 1500/121 * 100 = 1239,66 niet eenvoudig is. Ja, maar het is tijdrovend werk. Waarom gebruikt u niet onze coole en geavanceerde BTW-tool voor uw belasting? Berekening.